وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
نامه های فروغ فرخزاد - پس از جدایی

نامه ی شماره 9

یک شنبه 23 دی ماه

پرویز عزیزم وجهی را که برایم فرستاده بودی امروز دریافت کردم نمی دانم چه طور از تو تشکر کنم . هر چند تو دیگر برای من از دست رفته ای ولی هیچ وقت خاطره ی تو از قلبم بیرون نمی رود بارها به تو گفته بودم که بعد از تو دیگر زندگی من هیچ خواهد بود و حالا این حقیقت را به خوبی احساس می کنم . روی بازگشت به طرف تو را ندارم و اصلا نمی خواهم با دیوانگی ها و سبکسری های خودم باز هم زندگی تو را خراب و مغشوش کنم و هیچ چیز دیگر هم نمی تواند بعد از تو مرا به طرف خود جلب کند . حتی شعر ...
حتی شعر که فکر می کردم همه ی جاهای خالی زندگی ام را پر خواهد کرد . حالار نظرم آن هم حقیر و بی معنی جلوه می کند . گاهی اوقات دلم می خواهد در تاریکی گم بشوم. از خودم می گریزم . از خودم که همیشه ی مایه ی آزار خودم بوده ام . از خودم که نمی دانم چه می کنم و چه می خواهم .... پرویز به خدا زندگی ام به گوری شباهت دارد به گوری که پیکر مرا در خود می فشارد و امیدهای روشنم را می پوشاند . از همه چیز بدم می اید . من با 21 سال زندگی به قدر زن های 60 یا 70 ساله پیر شده ام . گاهی اوقات از خودم می پرسم که برای چه زنده ام . زندگی وقتی خالی از عشق و نوازش بود ، وقتی چشم های مردی با محبتی سرشار پیوسته نگران انسان نبود، وقتی انسان احساس کرد که تنهاست به چه درد می خورد . یاد حماقتمان می افتم . یاد آب تنی هایی می افتم که ظهرهای گرم تابستان با هم می کردیم ، یاد دعواهایمان می افتم . صورت تو مثل یک نقطه ی روشن جلوی چشم هایم چرخ می خورد . چرخ می خورد گریه ام را در گلو خفه می کنم . نمی خواهم کسی بفهمد که هیچ وقت نمی توانم تو را فراموش کنم . پریز به خدا با همه ی دیوانگی هایم دوستت داشتم و دوستت دارم و شاید به حرف من بخندی شاید پیش خودت بگویی چه طور ممکن است زنی که مردی را دوست دارد به آن مرد خیانت کند . ولی با این همه من دوستت داشتم . تصور دوری از تو همیشه قلبم را می لرزاند از آن روز که تو رفته ای همه اش خواسته ام خودم را و دیگران را گول بزنم ولی هر وقت اسم تو جایی برده می شود با کمال ناتوانی و عجز احساس می کنم که بعد از تو محال است دیگر بتوانم مردی را با آن کیفیت دوست داشته باشم و خوشبختی و آرامش در زندگی من با رفتن تو مثل خورشیدی غروب کرد . من این وضعیت را برای خودم پیش بینی کرده بودم . من در آن لحظه ای از تو جدا شدم که تو را بیش از همیشه دوست داشتم. من با علم به این که با جدایی از تو دیگر همه چیز برایم به پایان می رسد این جدایی را خواستم نه برای این که آزاد باشم و بلکه برای این که خودم را مستحق آن عشق و خوشبختی که تو به من می دادی نمی دانستم . من خودم را نبخشیدم . گناهم را نبخشیدم . بگذار بدبخت باشم . بگذار زندگی ام خالی از عشق و تهی از خوشبختی باشد . برای من که به عشق و خوشبختی ام خیانت کردم چه مجازاتی شایسته تر از وضعیت فعلی می تواند وجود داشته باشد . حالا هر وقت زن و شوهرهای جوان و خوشبخت را در کنار هم می بینم بی اختیار دستی به قلبم چنگ می زند . یاد آن روزهایی می افتم که خودم از همه ی آنها خوشبخت تر بودم . تو را داشتم . تو را با قلب پاک و مهربانت .... و د قلبم گریه می کنم . آه اگر در اینجا هم دیر وجود داشت من بدون شکمی رفتم و راهبه می شدم حس می کنم که چیزی مرا بی اختیار به طرف مذهب و خدا می کشد . دلم می خواهد همه ی لذت های دنیوی را زیر پا بگذارم و خرد کنم . دلم می خواهد قوی تر از طبیعت بشوم . دلم می خواهد سر تا پا نور و محبت باشم و خاطره ی زندگی گذشته ام را با پناه بردن به بی خودی و هوس رانی خراب نکنم . پرویز برای من همه چیز تمام شده . تنها زندگی مانده ، زندگی با بازی های مکررش من از خودم وحشت ددارم . من هیچ وقت نمی خواهم با خودم تنها بمانم . زیرا تو در من زندگی می کنی و تو مرا به گریه می اندازی . هر چه در اطرافم وجود دارد مرا می لرزاند . دلم می خواهد حرف هایم را باور کنی . اینها حرف نیست . پرویز به خدا ناله و فریاداست . داشتم خفه می شدم . از بس به دروغ گفتم که هیچ غصه ای ندارم . دیوانه شدم همه ی زندگی ام درد است ...درد ... نمی دانم عظمت مفهوم این کلمه را درک می نی یا نه ؟ وقتی می گویم درد تو به دردی فکر نکن که جسم انسان ممکن است از یک بیماری شدید بکشد ... نه ... روحم درد می کند و دلم می خواهد خودم را یک مرتبه راحت کنم . پرویز تتو دیگر رفتی مثل ابری که آهسته از روی آسمان گذر می کند و چشم های مردم با حیرت در زیبایی آن خیره می شود . نمی توانم به دنبالت بیایم زیرا وجود خودم را مثل یک زهر کشنده برای کشتن خوشبختی تو می دانم تو رفتی و زندگی من از نوازش های تو تهی شد . اما یادت هست شب ها ... و روز ها .... دقیقه هاو لحظه ها ... همه پر است از یاد تو ... و گریز من ... توی اتاق می نشینم سرم را میان دو سدست می گیرم و به خودم می گویم نه نه ، نه نه دیگر نباید به او فکر کنی . او مثل آب بخار شده او مثل خورشید غروب کرده فکر کن او نبوده و نیست اما صورت تو جلوی چشم هایی چرخ می خورد . یاد حماممان می افتم . یاد آب تنی هایی می افتم که ظهرهای گرم تابستان با هم می کردیم . یاد نوازش های پر از صمیمیت تو می افتم . پرویز ه خدا بدبخت هستم و این بدختی مثل شرابی مرا مست می کند . این بدبختی اعصاب مرا تتخدیر کرده تو را می خواهم و نمی خواههم ، نمی خواهم زیرا بدبختی را از من می گیری و می خواهم به این جهت که آرامش من هستی نباید حرف های من به نظر تو خیلی رمانتیک باشد ولی باور کن که این طور احساس می کنم . می دانم که نباید این حرف ها را برای تو بنویسم . می دانم که دیگر تو مال من نیستی اما نمی شود . نمی توانم همین یک دفعه را بگذار بگویم بعد دیگر نامه نمی نویسم . پرویز امروز برف می اید بعد از چهار سال امروز دارم رنگ برف را می بینم یادم می اید همیشه به و می گفتم که اهواز ما را از دیدن برف محروم کرده و در دلم شوقی داشتم که زمستان حقیقی را با چشم هایی ببینم اما حالا مثل این است که این برف روی قلب من می بارد و سردی مشئوم آن را در تمام رگ ها و اعصابم احساس می کنم . کاش این برف روی گور من می آمد و من حالا زنده نبودم یا اگر زنده بودم برف را با تو تماشا می کردم و پرویز به من نخند حرف هایم را مسخره نکن به خدا دلم می خواهد به یک جایی فرار کنم که گذشته ام را نبینم و دلم می خواهد دیوانه شوم و شعورم از بین برود . تا گذشته ام را به یاد نیاورم زیرا گرشته حسرت را در قلب من زنده می کند و سراپای وجودم را از نکامی و درد می لرزاند . شاید تو تصور کنی که حالا من خوشبخت هست . حالا آزاد و راحت هستم و حالا به هدفم رسیده ام اما نه تنها مرگ می تواند مرا از دست خودم برهاند و آسایش به من ببخشد اگر خواستی برای من جوابی بنویس . من آرزویم این است که خوشبختی تو را ببینم . چون نمی توانم دیگر بیش از این بنویسم .
خداحافظ به یاد گذشته تو را می بوسم .
 یک قطعه عکس برای من بفرست لازم دارم .
فروغ
ادامه مطلب
نظرات :
health benefits of coconut oil در تاریخ دوشنبه 13 آبان 1398 10:45 ب.ظ گفته :

Way cool! Some very valid points! I appreciate you
writing this write-up plus the rest of the website is extremely good.
فروغ
billiga fotbollströjor در تاریخ جمعه 10 آبان 1398 07:01 ب.ظ گفته :

Great delivery. Sound arguments. Keep up the great spirit.
billiga fotbollströjor XRMChris Schweiz Kläder Waylonsbw
LibbyLass fotbollströjor BrandiErn
فروغ
billiga fotbollströjor در تاریخ سه شنبه 7 آبان 1398 07:50 ب.ظ گفته :

This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that
helped me. Appreciate it! billiga fotbollströjor DorcasoiK fodboldtrøjer
RosaVonwi
MittieCro fotballdrakter AndraBrow
فروغ
günstige fußballtrikots در تاریخ سه شنبه 7 آبان 1398 12:20 ب.ظ گفته :

Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with then you
can write or else it is complicated to write.
günstige fußballtrikots ElveraOte maglie calcio a
poco prezzo RichardWe
JulieHorn maglietta Bayern Munchen TaraHpftb
فروغ
quest bars cheap در تاریخ سه شنبه 16 مهر 1398 05:06 ب.ظ گفته :

Thanks for sharing your thoughts on فروغ فرخزاد،سهراب سپهری،احمد شاملو،پروین
اعتصامی. Regards
فروغ
minecraft games در تاریخ دوشنبه 25 شهریور 1398 08:45 ب.ظ گفته :

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking
at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a
good platform.
فروغ
minecraft games در تاریخ دوشنبه 11 شهریور 1398 09:26 ق.ظ گفته :

After I originally left a comment I seem
to have clicked the -Notify me when new comments
are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact
same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service?

Appreciate it!
فروغ
quest bars cheap در تاریخ شنبه 2 شهریور 1398 04:47 ب.ظ گفته :

Unquestionably believe that which you said.
Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be
aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined
out the whole thing without having side effect , people
can take a signal. Will likely be back to
get more. Thanks
فروغ
Billige Roma Drakt در تاریخ سه شنبه 29 مرداد 1398 03:13 ق.ظ گفته :

These are in fact wonderful ideas in regarding blogging.

You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
Billige Roma Drakt
فروغ
dating site در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398 05:20 ب.ظ گفته :

Hey there superb website! Does running a blog like this take a lot of work?
I have very little understanding of computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if
you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic however I just needed to ask.
Thanks!
فروغ
dating site در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:49 ب.ظ گفته :

Touche. Outstanding arguments. Keep up the amazing work.
فروغ
plenty of fish در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398 06:50 ق.ظ گفته :

This post is genuinely a fastidious one it helps new net visitors, who are wishing for blogging.
فروغ
natalielise در تاریخ پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:08 ق.ظ گفته :

I just like the valuable information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again right here frequently.
I am reasonably certain I'll learn a lot of new stuff proper right here!
Good luck for the following! natalielise plenty of fish
فروغ
plenty of fish dating site در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 12:11 ب.ظ گفته :

Magnificent website. Plenty of helpful info here. I'm sending it to a few
buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks in your effort!
فروغ
tinyurl.com در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 04:06 ب.ظ گفته :

An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to publish more on this topic, it may not be
a taboo matter but generally folks don't speak about these topics.
To the next! Kind regards!!
فروغ
g در تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:47 ق.ظ گفته :

I think that everything typed made a great deal of sense.
However, what about this? what if you were to write a killer headline?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added
something that grabbed a person's attention? I mean فروغ فرخزاد - نامه های فروغ فرخزاد - پس از جدایی is a little boring.
You ought to glance at Yahoo's home page and see how they write
post titles to grab viewers interested. You might add a video or a picture or two
to grab people interested about what you've got to
say. In my opinion, it would bring your posts a little livelier.
فروغ
gamefly free trial در تاریخ دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 05:53 ق.ظ گفته :

What i do not realize is actually how you are
now not actually much more well-preferred than you might be now.
You are very intelligent. You realize therefore significantly with regards
to this subject, produced me individually consider it from so many numerous angles.

Its like men and women don't seem to be interested unless it is one thing to accomplish with Woman gaga!
Your personal stuffs great. At all times handle it up!
فروغ
tinyurl.com در تاریخ چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:40 ق.ظ گفته :

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and
sources back to your weblog? My website is in the very same area of interest
as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this alright with you.
Thanks!
فروغ
minecraft در تاریخ چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:32 ق.ظ گفته :

I every time emailed this web site post page to all my associates,
for the reason that if like to read it next my links will too.
فروغ
minecraft در تاریخ یکشنبه 18 فروردین 1398 10:46 ب.ظ گفته :

Hello mates, how is the whole thing, and
what you want to say concerning this piece of writing, in my view its in fact awesome in favor of
me.
فروغ
tinyurl.com در تاریخ چهارشنبه 14 فروردین 1398 06:18 ق.ظ گفته :

I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here frequently.
I am quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Best of luck for the next!
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو